آزمایشگاه های همکار سازمان استاندارد

با توجه به سیاست‌های انگیزشی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، لازم است تا متناسب با رشد صنعت و همچنین ورود کالاهای وارداتی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، آزمایشگاه‌ها یا مراکز همکار سازمان ملی استاندارد متناسب با کالاها و آزمون‌های استاندارد مربوطه ایجاد شوند تا نسبت به صدور گواهی‌های کیفیت محصول اقدام نمایند. این سازمان در حال رایزنی با مراکز مختلف در راستای ایجاد آزمایشگاه همکار می‌باشد که فهرست مراکز معتمد شناسایی شده در این بخش معرفی می گردد.