مدیریت دانش

مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور یکی از بهترین ابزارها برای بهبود عملکرد سازمان و تحقق اهداف می‌باشد. مدیریت دانش فرایند ایجاد ارزش از دارائی‌های نامرئی سازمان می‌باشد. با توجه به گسترش روز افزون تولید علم در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش تجربیات متخصصین در این زمینه استقرار سیستم مدیریت دانش و شناسائی و جمع آوری، ساختار دهی و مدیریت اطلاعات و دانش موجود امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد. بدین ترتیب با تجمیع، سازمان‌دهی و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات حاصل از فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح ملی چارچوبی برای تحلیل، مقایسه تجارب و بحث در مورد بهترین شیوه تدوین برنامه‌ها و انجام پروژه‌های آتی فراهم می‌آید. همچنین توصیه‌ها و پیشنهادات ناشی از تجربیات بدست آمده، زمینه را برای حرکت با رویکردی آگاهانه و هدفمند که در نهایت منجر به توسعه فناوری انرژی تجدیدپذیر مطابق با نیازهای ملی خواهد شد را فراهم نموده و مانع از طی شدن مسیرهای تکراری و صرف هزینه‌های بی‌مورد خواهد گردید.
 این سازمان در حال برنامه ریزی جهت استقرار مدیریت دانش در سانا می‌باشد.