دفتر تحقیقات / مرکز دانش انرژی های تجدیدپذیر / آزمایشگاه های انرژی های تجدیدپذیر