دفتر تحقیقات / اولویت های سرباز نخبگان

اولویت های سرباز نخبگان

وزارت محترم نیرو پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر راه اندازی جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم و با عنایت به نقش و جایگاه نخبگان فکری در تولید فکر، اندیشه و ارائه راهبرد در توسعه صنعت،جذب و به کار گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سرباز نخبگان را با رویکرد علم محوری در زمره برنامه‌های خود قرار داده است.  
سازمان انرژی‌های نو ایران نیز در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و به تبعیت از طرح جذب نخبگان در دوران مقدس سربازی و استفاده از توانایی‌های علمی و عملی آن‌ها در پروژه‌های پژوهشی،  به‌کارگیری سربازان نخبگان را مطابق با ابلاغ دستورالعمل جذب و بکار گیری سرباز نخبگان توسط وزارت نیرو به شماره 100/50/84455 مورخ 8/8/87  و در راستای تحقق اهداف زیر در دستور کار خود قرار داده است:
• حمایت و هدایت نخبگان در جهت پیشبرد اهداف سازمان
• جلوگیری از هدر رفت توانایی سرباز نخبگان با بهره گیری از توانمندی‌های آنان در انجام پروژه‌های تحقیقاتی مورد نیاز ساز مان
• استفاده بهینه از فرصت سربازی جهت رفع مشکلات مبتلا به  سازمان 
اهم اولویت‌های تحقیقاتی سرباز نخبگان در فایل زیر ارائه شده است.
سربازان نخبه ضمن مطالعه اولویت‌ها در صورتی که علاقمندی به فعالیت در هر کدام از موضوعات را داشته باشند مراتب را با مراجعه به دفتر تحقیقات و فناوری‌های نو اعلام دارند تا با بررسی شرایط و ظرفیت های موجود راهنمایی‌های لازم به آن‌ها صورت پذیرد.
اولویت های سرباز نخبگاناولویت های سرباز نخبگان