مقررات و بخشنامه ها

نظام نامه مدیریت پژوهش و فناوری وزارت نیرو
[ سازمان انرژی های نو ایران - ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ]
دستورالعمی تعیین محورهای تحقیقاتی
[ سازمان انرژی های نو ایران - ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ]
دستور العمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی
[ سازمان انرژی های نو ایران - ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ]
دستور العمل نحوه ارائه گزارش پیشرفت پروژه های تحقیقاتی
[ سازمان انرژی های نو ایران - ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ]
دستور العمل گردش کار تصویب یک پروژه تحقیقاتی
[ سازمان انرژی های نو ایران - ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ]
دستور العمل تهیه مقاله از پروژه پایان یافته
[ سازمان انرژی های نو ایران - ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ]
دستور العمل تهیه گزارش نهایی پروژه
[ سازمان انرژی های نو ایران - ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ]
دستور العمل تعریف و انجام پروژه تحقیقاتی
[ سازمان انرژی های نو ایران - ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ]
چارت تعریف و تصویب یک پروژه تحقیقاتی
[ سازمان انرژی های نو ایران - ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ]
تعریف فعالیت های تحقیقاتی در صنعت برق
[ سازمان انرژی های نو ایران - ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ]
۱ ۲
۱۳ مورد، صفحه ۱ از ۲